In Beheer Groep

DE VvE

Als appartementseigenaar bent u vanzelf lid van de vereniging van eigenaars. De vereniging heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars te behartigen. Die belangen zijn in eerste instantie het onderhoud, de instandhouding van het gebouw en de daarbij behorende technische installaties.

Tenminste éénmaal per jaar organiseren wij in overleg met het bestuur van de vereniging een algemene ledenvergadering. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt er met alle eigenaars over het appartementcomplex beslissing genomen. In deze vergadering kunt u zelf uw stem uitbrengen over de op de agenda geplaatste onderwerpen.

Wij vinden het zeer belangrijk dat iedere VvE een zelfstandig bestuur heeft. Het bestuur wordt door de eigenaars/leden benoemd. Het bestuur bestaat uit in ieder geval een voorzitter. Daarnaast is het verplicht om een kascontrolecommisie te hebben. Raadzaam is het om ook een onderhoudscommissie te benoemen.

Helaas brengt het onderhoud, de verzekering en het in stand houden van uw eigendom kosten met zich mee. Op basis van de begroting wordt uw bijdrage in deze kosten, ook wel VvE-bijdrage genoemd, vastgesteld. Deze vaststelling zal gebeuren op basis van o.a. de volgende zaken:

  • De premie van de verzekeringen;
  • Schoonmaakkosten (hallen, trappenhuis, algemene ruimten, enzovoort);
  • Stroomverbruik van de algemene ruimten;
  • Onderhoudskosten lift;
  • Dagelijks onderhoud;
  • Administratiekosten;
  • Reservering groot onderhoud naar aanleiding van de meerjarenonderhouds-planning (MJOP) of op basis van 0,5% van de herbouwwaarde;

Tot het betalen van de VvE-bijdrage is iedere appartementseigenaar verplicht. Wij zorgen voor de inning van deze bijdrage. Vanzelfsprekend voeren wij een actief debiteuren beleid, zodat er altijd voldoende geld in kas is om de werkzaamheden te laten uitvoeren.

Ook stellen wij het huishoudelijk reglement op in overleg met de leden. Hiermee kan worden voorkomen dat u een ander overlast bezorgt of dat uw medebewoners u hinderen. Zo'n huishoudelijk reglement wordt door u en uw medebewoners in de ledenvergadering definitief vastgesteld.

In Beheer Groep - Algolweg 11 - 3821 BG Amersfoort - 088-7126666
© In Beheer Groep - webdesign by Miracle Solutions